Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.. Możesz określić warunki przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. X

Stanowiska Prezydium NRL podjęte 21 grudnia 2017 r.


21 grudnia 2017 r. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej przyjęło dwa stanowiska:
- w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej;
- w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

STANOWISKO Nr 80/17/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 21 grudnia 2017 r.
w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej zamieszczonym na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, skierowanym do konsultacji społecznych pismem Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, pana Zbigniewa Króla, znak: ASG.4082.102.2017, zgłasza następujące uwagi:
Samorząd lekarski sprzeciwia się projektowi w zakresie, w jakim przewiduje, że świadczeniodawca będzie mógł łączyć realizację udzielania świadczeń ambulatoryjnych przez personel lekarski między poszczególnymi komórkami organizacyjnymi oraz w zakresie, w jakim przewiduje, że świadczeniodawca będzie mógł łączyć udzielanie świadczeń ambulatoryjnych z realizacją świadczeń udzielanych w trybie hospitalizacji lub hospitalizacji planowej w innych komórkach organizacyjnych.
Prezydium wskazuje, że wprowadzenie takiego rozwiązania - uchwalonego jak się zdaje w celu osiągnięcia oszczędności finansowych i kadrowych w podmiotach leczniczych – będzie nieuchronnie prowadziło do sytuacji, w których lekarz będzie zmuszany do wykonywania pracy nie zawsze zgodnie ze swoimi umiejętnościami zawodowymi. Wyznaczenie, w drodze polecenia służbowego, lekarzy nie posiadających umiejętności i doświadczenia niezbędnych do pracy w danej poradni jest nie do pogodzenia z postanowieniami art. 10 ust. 1 Kodeksu Etyki Lekarskiej, który stanowi, że lekarz nie powinien wykraczać poza swoje umiejętności zawodowe przy wykonywaniu czynności diagnostycznych, zapobiegawczych, leczniczych i orzeczniczych. Ponadto Prezydium zwraca uwagę, że konieczność zabezpieczenia przez lekarza kilku miejsc udzielania świadczeń zdrowotnych znacznie ogranicza bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, a lekarza pracującego w tym trybie naraża na zwiększone ryzyko odpowiedzialności za ewentualne wyrządzenie szkody.
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zdecydowanie nie zgadza się z zawartym w uzasadnieniu projektu stwierdzeniem, że proponowane przepisy umożliwią świadczeniodawcom optymalne wykorzystanie personelu medycznego dla zapewnienia dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej oraz umożliwią świadczeniodawcom ustalenie optymalnego modelu czasu pracy personelu lekarskiego, dostosowanego do potrzeb zdrowotnych pacjentów. W realiach polskiego systemu ochrony zdrowia, w której występują wyraźne niedobory kadr lekarskich, proponowane w projekcie rozwiązanie będą prowadziły raczej do obligowania lekarzy do wykonywania zawodu z naruszeniem zasady działania w obrębie swoich kwalifikacji i umiejętności, co wyraźnie zagraża interesom pacjentów.
Prezydium zwraca również uwagę na niezapewnienie właściwego terminu konsultacji społecznych w stosunku do tego projektu. Termin na zgłaszanie uwag wyznaczono na dzień 22 grudnia 2017 r., tymczasem na dzień przed upływem tego terminu projekt nie został nawet doręczony samorządowi lekarskiemu jako ważnemu uczestnikowi procesu opiniowania zawartych w nim rozwiązań.

STANOWISKO Nr 81/17/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 21 grudnia 2017 r.
w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego zamieszczonym na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, skierowanym do konsultacji społecznych pismem Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, pana Zbigniewa Króla, znak: ASG.4082.102.2017, zgłasza następujące uwagi:
Samorząd lekarski sprzeciwia się projektowi w zakresie, w jakim przewiduje, że dla świadczeń w trybie hospitalizacji i hospitalizacji planowej dyrektorzy podmiotów leczniczych będą mogli ustalić harmonogram dyżurów określający łączenie w czasie dyżuru medycznego realizacji świadczeń w ramach różnych komórek organizacyjnych szpitala.
Prezydium przypomina, że jednoznacznie krytycznie wobec takiego rozwiązania wypowiedziała się Naczelna Rada Lekarska w stanowisku nr 21/17/VII z dnia 10 listopada 2017 r. W ocenie samorządu lekarskiego samodzielnym lekarzem dyżurnym w oddziale szpitalnym może być wyznaczony jedynie ten lekarz, który posiada niezbędną wiedzę specjalistyczną związaną ze specyfiką danego oddziału. Wyznaczenie, w drodze polecenia służbowego, lekarzy nie posiadających wiedzy, kwalifikacji i doświadczenia niezbędnych do pracy w danym oddziale, do pełnienia tam dyżurów jest nie do pogodzenia z postanowieniami art. 10 ust. 1 Kodeksu Etyki Lekarskiej, który stanowi, że lekarz nie powinien wykraczać poza swoje umiejętności zawodowe przy wykonywaniu czynności diagnostycznych, zapobiegawczych, leczniczych i orzeczniczych. Przypominając, że łączenie pracy dyżurowej na więcej niż jednym oddziale niesie za sobą ryzyko działania lekarza poza zakresem jego umiejętności, należy też wskazać, że dodatkowo, z oczywistych względów nakłada się na to zagrożenie braku możliwości udzielenia świadczeń w tym samym czasie
w dwóch różnych miejscach.
Takie same zastrzeżenia należy zgłosić w stosunku do propozycji łączenia w tym samym czasie udzielania świadczeń w trybie hospitalizacji i hospitalizacji planowej ze świadczeniami w trybie ambulatoryjnym w innych komórkach organizacyjnych. Rozwiązanie takie – w sytuacji niedoborów kadrowych - w wielu sytuacjach będzie prowadziło do zmuszania lekarzy do wykonywania zawodu z naruszeniem zasady działania w obrębie swoich kwalifikacji i umiejętności.
Prezydium zwraca również uwagę na niezapewnienie właściwego terminu konsultacji społecznych w stosunku do tego projektu. Termin na zgłaszanie uwag wyznaczono na dzień 22 grudnia 2017 r., tymczasem na dzień przed upływem tego terminu projekt nie został nawet doręczony samorządowi lekarskiemu jako ważnemu uczestnikowi procesu opiniowania zawartych w nim rozwiązań.

źródło